Συνήθεις ερωτήσεις (F.A.Q.)

Για ορισμένες διαδικασίες, όταν ζείτε στη Γαλλία, είναι απαραίτητο να προσκομίσετε τη μετάφραση στα γαλλικά, ενός εγγράφου γραμμένου σε ξένη γλώσσα, και στην προκειμένη περίπτωση στην ελληνική γλώσσα. Για παράδειγμα, έχετε ελληνική άδεια οδήγησης Κατηγορίας Β, που ισχύει στη Γαλλία και σε όλη την Ε.Ε., αλλά θέλετε να αποκτήσετε μια νέα κατηγορία άδειας. Σε αυτή την περίπτωση, η ελληνική άδεια πρέπει να ανταλλαχθεί με εκείνη της γαλλικής. Η μετάφραση της ελληνικής άδειας πρέπει να γίνει, στη Γαλλία, από πιστοποιημένο μεταφραστή, εγγεγραμμένο στον πίνακα ενός Εφετείου ή του Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Ναι. Αυτό ισχύει για τους επίσημους μεταφραστές στη Γαλλία (τους δικαστικούς εμπειρογνώμωνες, της λίστας ενός Εφετείου ή του Ακυρωτικού Δικαστηρίου), καθώς και για επίσημους μεταφραστές στην Ελλάδα (που ορίζονται από τις Ελληνικές Αρχές ή το Γαλλικό Προξενείο).

Σύμφωνα με τον κανονισμό (Ε.Ε.) 2016/1191, τα δημόσια έγγραφα (για παράδειγμα, τα πιστοποιητικά γέννησης ή οι συμβολαιογραφικές πράξεις) που εκδίδονται σε μια χώρα της Ε.Ε. πρέπει να είναι δεκτά, ως αυθεντικά, σε κάθε άλλη χώρα της Ε.Ε. χωρίς να χρειάζεται η σφραγίδα της επισημείωσης της Χάγης. Τα δημόσια έγγραφα στα οποία εφαρμόζεται ο κανονισμός αφορούν ιδίως την οικογενειακή κατάσταση (π.χ. γέννηση, θάνατο, γάμο, συμβίωση, υιοθεσία), αλλά και τη διαμονή σε μια χώρα ή το ποινικό μητρώο. Η μετάφραση αυτών των εγγράφων απαιτεί την παρέμβαση ενός επισήμου μεταφραστή εγγεγραμμένου στον πίνακα ενός Εφετείου ή του Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Τνομιμοποίηση απαιτείται για:

 α) Τα έγγραφα που συντάσσονται από μια εταιρεία (πιστοποιητικά προέλευσης, ανάλυση αγοράς, εκπροσώπηση ή διανομή προϊόντων, καταστατικά, ισολογισμοί, βεβαιώσεις κ.λπ.) υπόκεινται σε προξενική επικύρωση, αφού πρώτα νομιμοποιηθούν από το γαλλικό ΥΠ.ΕΞ. και από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της πόλης της έδρας.

β) Τα Έγγραφα που συντάσσονται από μια δημόσια υπηρεσία που σχετίζεται άμεσα με εμπορική ή τελωνειακή δραστηριότητα (π.χ. υγειονομικό πιστοποιητικό, πιστοποιητικό ελεύθερης πώλησης, πιστοποιητικό μη ραδιενέργειας...) ιδίως όσον αφορά την εξαγωγή τροφίμων, φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ή ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Πράγματι, τα έγγραφα αυτά, που συντάσσονται από μια Αρχή, υπόκεινται σε προξενική επικύρωση, αφού πρώτα νομιμοποιηθούν από το γαλλικό ΥΠ.ΕΞ..Και, βέβαια, πρέπει να μεταφραστούν. 

Για τα υπόλοιπα έγγραφα (πιστοποιητικά ισοβίας προσόδου, πιστοποιητικά που εκδίδονται από το Εθνικό Ινστιτούτο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και ιδιωτικά έγγραφα στα οποία επικολλάται επίσημη μνεία (πιστοποίηση υπογραφής,...), η Ελλάδα απαιτεί πιστοποίηση από το Γραφείο Apostille του Εφετείου.

Όσον αφορά τα έγγραφα που εκδίδονται στην Ελλάδα, πρέπει να νομιμοποιούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Ελλάδα, να μεταφράζονται στα γαλλικά και στη συνέχεια να νομιμοποιούνται από την Πρεσβεία ή τα Γενικά Προξενεία της Γαλλίας στην Ελλάδα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη Γαλλία.

ΤΗ νομιμοποίηση ενός ιδιωτικού εγγράφου (υπεύθυνη δήλωση, πληρεξούσιο για απόκτηση χωρίς δανεισμό, πληρεξούσιο για πώληση περιουσίας κ.λπ.), που ονομάζεται επίσης πιστοποίηση υπογραφής, είναι η επαλήθευση της υπογραφής και της ικανότητας υπογραφής του προσώπου που κατονομάζεται σε αυτή την πράξη, εν παρουσία του.

Στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα στην Ελλάδα, τα ιδιωτικά έγγραφα (συνταχθέντα ή μεταφρασμένα στα γαλλικά και με υπογραφή γάλλου υπηκόου) μπορούν να νομιμοποιηθούν από το Γαλλικό Προξενείο

Και αντίστοιχα, τα ιδιωτικά έγγραφα που υποβάλλονται στη Γαλλία (συνταχθέντα ή μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα), μπορούν να νομιμοποιηθούν από ελληνικό προξενείο στη Γαλλία. Και φυσικά, αυτά τα έγγραφα πρέπει να μεταφραστούν από ορκωτό μεταφραστή.

Κατά κανόνα, οι ληξιαρχικές πράξεις (αποσπάσματα και πλήρη αντίγραφα) ισχύουν ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσής τους. Το πιστοποιητικό γέννησης, γάμου ή θανάτου παραμένει σε ισχύ εφόσον τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό δεν έχουν τροποποιηθεί. Ωστόσο, για τις πιο συνηθισμένες διαδικασίες, ένα πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης αρκεί.


Διαδικασία

Ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού γέννησης

Δελτίο Ταυτότητας

3 μήνες maximum

Διαβατήριο

3 μήνες maximum

Γάμος

3 μήνες maximum, εάν η υπηρεσία που εκδίδει το έγγραφο είναι γαλλική, 6 μήνες maximum εάν η υπηρεσία που εκδίδει το έγγραφο είναι αλλοδαπή (δεν υπάρχει επιβολή προθεσμίας εάν το σύστημα της χώρας δεν προβλέπει την επικαιροποίηση των πράξεων).

Σύμφωνο συμβίωσης

3 μήνες maximum εάν η υπηρεσία που εκδίδει το έγγραφο είναι γαλλική, 6 μήνες maximum εάν η υπηρεσία που εκδίδει το έγγραφο είναι αλλοδαπή

Αν τοπρωτότυπο δεν προσκομιστεί στον επίσημο μεταφραστή, ένα επικυρωμένο αντίγραφο είναι απαραίτητο για πολλά δημόσια έγγραφα. Ανάλογα με την περίπτωση, το επικυρωμένο αντίγραφο εκδίδεται από συμβολαιογράφο, δικαστήριο, επιμελητήριο, ληξιαρχείο ή δημαρχείο. Ας σημειωθεί ότι για τη μετάφραση ληξιαρχικών πραξεων, τίτλων, διπλωμάτων, ένα απλό αντίγραφο αρκεί.

Μετάφραση στα ελληνικά γαλλικού δημοσίου εγγράφου, όπως το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το δίπλωμα, η δικαστική απόφαση, το ποινικό μητρώο κ.λπ.) Το πρωτότυπο στη γαλλική απαιτείται απο τις ελληνικές Αρχές χωρίς οποιαδήποτε άλλη μορφή πιστοποίησης (επικύρωση υπογραφής ή επισημείωση). Το ίδιο ισχύει και για την μετάφρασή του στα ελληνικά από έναν πιστοποιημένο μεταφραστή, εγγεγραμμένο στον πίνακα ενός Εφετείου ή του Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

 

ΤΟι γαλλικές Αρχές αποδέχονται το πρωτότυπο έγγραφο στην ελληνική γλώσσα χωρίς οποιαδήποτε άλλη μορφή πιστοποίησης (επικύρωση υπογραφής ή επισημείωση). Το ίδιο ισχύει και για τη μετάφρασή του στα γαλλικά από ένα επίσημο και αναγνωρισμένο μεταφραστή, εγγεγραμμένο στον πίνακα ενός Εφετείου ή του Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Για την αποστολή ενός προϋπολογισμού κόστους μετάφρασης, διερμηνείας ή άλλης καταγραφής, πρέπει να συμβουλευτούμε το έγγραφο για να αξιολογήσουμε το περιεχόμενό του.. Παρακαλούμε να μας το στείλετε σε jpg, pdf, doc κ.λπ., μέσω της πλατφόρμας "Επικοινωνία". Θα σας παρέχουμε ακριβή προσφορά εντός 24 ωρών. 

Για την αποδοχή του, σας καλούμε να το υπογράψετε με την αναφορά "αποδέχομαι το κόστος" και μας το επιστρέφετε, πάντα μέσω mail.

Ανάλογα με το έγγραφο που έχει στη διάθεσή του ο μεταφραστής, η μετάφραση θα αναφέρει: "Μετάφραση από το πρωτότυπο στην ...". », « "Μετάφραση από επικυρωμένο αντίγραφο στην ..." ή » ou « "Μετάφραση από αντίγραφο στην...« 

Εάν το επιθυμείτε, ένα ψηφιακό αντίγραφο (pdf) θα σας αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η πρωτότυπη μετάφραση, έντυπη και υπογεγραμμένη/σφραγισμένη, θα σας αποσταλεί ταχυδρομικώς.  

frise grecque

Έχετε ένα έντυπο για μετάφραση στα γαλλικά ;

Στείλτε το με mail (σε jpg, png, pdf, doc, …), για εκτίμηση κόστους

La pensée du jour

« Une traduction est mauvaise quand elle est plus claire, plus intelligible que l’original. Cela prouve qu’elle n’a pas su en conserver les ambiguïtés, et que le traducteur a tranché : ce qui est un crime.« 
— Emile Cioran —