Μεταφράσεις - Traductions

Traducteur grec français
Επικυρωμένη μετάφραση στα γαλλικά ή στα ελληνικά

Επικυρωμένη μετάφραση στα γαλλικά ή στα ελληνικά

Κάθε έγγραφο που συντάσσεται σε γλώσσα εκτός της γαλλικής, εν προκειμένω στην ελληνική, και προορίζεται για τις γαλλικές Αρχές ή Δημόσιες Υπηρεσίες, πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωμένη μετάφραση πιστοποιημένο μεταφραστή.

Στη Γαλλία, μόνο οι επίσημοι μεταφραστές, εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 36 Εφετεία της χώρας, ή στο Ακυρωτικό Δικαστήριο, είναι εξουσιοδοτημένοι να εκδίδουν επικυρωμένες μεταφράσεις.

Τα έγγραφα στα γαλλικά ή ελληνικά, που απαιτούν συχνότερα επικυρωμένες μεταφράσεις είναι: πιστοποιητικά γέννησης ή θανάτου, πιστοποιητικά γάμου ή διαζυγίου, διπλώματα και πιστοποιητικά, συμβόλαια, ιατρικά πιστοποιητικά, διαβατήρια κ.λ.π.

Μετάφραση εγγράφων εντός της ΕΕ

Οι πολίτες που ζουν σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης , εκτός από τη δική τους, συχνά πρέπει να προσκομίσουν ένα δημόσιο έγγραφο στις Αρχές της χώρας της Ε.Ε. στην οποία ζουν. Αυτό μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ένα ελληνικό πιστοποιητικό γέννησης για τη σύναψη γάμου ή γαλλικό πιστοποιητικό ποινικού μητρώου κατά την υποβολή αίτησης για εργασία.

Ο Κανονισμός για τα δημόσια έγγραφα (κανονισμός 2016/1191), ο οποίος ισχύει από τις 16 Φεβρουαρίου 2019, αποσκοπεί στη μείωση της γραφειοκρατίας και των δαπανών για τους πολίτες που, υποχρεούνται να προσκομίσουν, σε μια χώρα της Ε.Ε., δημόσιο έγγραφο που έχει εκδοθεί σε άλλη χώρα της Ε.Ε.

Traducteur grec français
Μετάφραση εγγράφων στα ελληνικά ή στα γαλλικά
traducteur en grec et francais
Traduction, légalisation, apostille, dispense

Επικύρωση, επισημείωση της Χάγης ή εξαίρεση

Τα έγγραφα που συντάσσονται από γαλλική Αρχή και πρέπει να προσκομίζονται στο εξωτερικό, καθώς και τα έγγραφα που συντάσσονται από αλλοδαπή Αρχή και πρέπει να προσκομίζονται στη Γαλλία, υπόκεινται συχνά σε διαδικασία επικύρωσης, επισημείωσης της Χάγης ή εξαίρεσης.

Για παράδειγμα: Έγγραφα οικογενειακής κατάστασης. Δικαστικά ή εξωδικαστικά έγγραφα. Συμβολαιογραφικές πράξεις. Διοικητικά έγγραφα. Πιστοποιητικά βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα ιδιωτικά έγγραφα κ.λπ. και η μετάφρασή τους στα γαλλικά ή στα ελληνικά, μπορεί να υπόκεινται σε διαδικασία επισημείωσης ή απαλλαγής.

Εξαίρεση προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1191 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 6ης Ιουλίου 2016. Στόχος του είναι να προωθήσει την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών απλοποιώντας τις προϋποθέσεις για την υποβολή ορισμένων δημόσιων εγγράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

frise grecque
Έχετε ένα έντυπο για μετάφραση στα γαλλικά ;
Στείλτε το με mail (σε jpg, png, pdf, doc, …), για εκτίμηση κόστους

La pensée du jour

« Une traduction est mauvaise quand elle est plus claire, plus intelligible que l’original. Cela prouve qu’elle n’a pas su en conserver les ambiguïtés, et que le traducteur a tranché : ce qui est un crime.« 
— Emile Cioran —