Μεταφράσεις - Traductions

Traducteur grec
Επίσημες μεταφράσεις

Επίσημες μεταφράσεις Ελληνικά=> Γαλλικά=> Ελληνικά

TΚάθε έγγραφο που συντάσσεται σε γλώσσα άλλη από τη γαλλική, εν προκειμένω στην ελληνική, και προορίζεται για τις γαλλικές Αρχές ή Δημόσιες Υπηρεσίες, πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωμένη μετάφραση ένα ορκωτό μεταφραστήΣτη Γαλλία, μόνο οι μεταφραστές, όντας δικαστικοί πραγματογνώμονες, εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 36 Εφετεία της χώρας, ή στο Ακυρωτικό Δικαστήριο, είναι εξουσιοδοτημένοι να εκδίδουν επικυρωμένες μεταφράσεις.

Τα έγγραφα που απαιτούν συχνότερα επικυρωμένες μεταφράσεις είναι: πιστοποιητικά γέννησης/θανάτου, πιστοποιητικά γάμου/διαζυγίου, διπλώματα/πιστοποιητικά, συμβόλαια, ιατρικά πιστοποιητικά, διαβατήρια κ.λ.π.

Νομικές μεταφράσεις

ΗΟι πολίτες που ζουν σε χώρα της Ε.Ε., διαφορετική από τη δική τους, συχνά, πρέπει να υποβάλουν δημόσια έγγραφα στις Αρχές της χώρας της Ε.Ε. στην οποία ζουν. Αυτό μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ένα πιστοποιητικό γέννησης για την τέλεση ενός γάμου ή ένα πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για την πρόσβαση σε μια θέση απασχόλησης.

Ο κανονισμός για τα δημόσια έγγραφα, ο οποίος εφαρμόζεται από τις 16 Φεβρουαρίου 2019 (κανονισμός 2016/1191) αποσκοπεί στη μείωση της γραφειοκρατίας και των δαπανών για τους πολίτες που, υποχρεούνται να προσκομίσουν, σε μια χώρα της Ε.Ε., δημόσιο έγγραφο που έχει εκδοθεί σε άλλη χώρα της Ε.Ε.

Traduction officielle en grec
Νομικές μεταφράσεις
cabinet-traductions-grec
Επικύρωση, επισημείωση της Χάγης ή εξαίρεση

Έγγραφα και μεταφράσεις εντός της Ε.Ε.

ΗΤα έγγραφα που συντάσσονται από γαλλική Αρχή και πρέπει να προσκομίζονται στο εξωτερικό, καθώς και τα έγγραφα που συντάσσονται από αλλοδαπή Αρχή και πρέπει να προσκομίζονται στη Γαλλία, υπόκεινται συχνά σε διαδικασία επικύρωσηςδια της επισημείωσης της Χάγης ή εξαίρεσης αυτής. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι ληξιαρχικές πράξεις, οι δικαστικές ή εξώδικες πράξεις, οι συμβολαιογραφικές, οι διοικητικές πράξεις, τα πιστοποιητικά βιομηχανικής ιδιοκτησίας, οι ιδιωτικές πράξεις κ.λ.π., καθώς και η μετάφρασή τους στα γαλλικά ή στα ελληνικά μπορεί να υπόκειται σε διαδικασία επικύρωσης ή απαλλαγής.

Μια απαλλαγή προβλέπεται στον κανονισμό (Ε.Ε.) 2016/1191 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης της 6ης Ιουλίου 2016, με σκοπό την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών παρουσίασης ορισμένων δημόσιων εγγράφων στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

frise grecque

Θέλετε να μεταφράσετε ένα έγγραφο;

Στείλτε το με mail (σε jpg, png, pdf, doc, …), για εκτίμηση κόστους

La pensée du jour

 » Quand un livre marche, je dis toujours que c’est grâce à moi. Quand il ne marche pas, je dis que c’est à cause de la traduction.” 

Harlan Coben —