Μεταφράσεις εγγράφων

Ληξιαρχικές πράξεις

Πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό γάμου, θανάτου, οικογενειακό βιβλιάριο...

Δημόσια έγγραφα

Φορολογική ενημέρωση, άδεια οικοδομής, εκκαθαριστικό σημείωμα πληρωμής, διπλώματα, βεβαιώσεις... 

Προσωπικά έγγραφα

Ασφαλιστήρια συμβόλαια, Τιμολόγια, Αποδείξεις, Τραπεζικές καταστάσεις ... 

traductions a

 

Θέλετε μια μετάφραση;

Στείλτε μας ένα mail, με το έντυπο σε μορφή pdf, jpj, jpeg, png, για μια εκτίμηση κόστους 

 

Συμβολαιογραφικές

Πράξεις αγοραπωλησίας, Δωρεές, Κληρονομικές Διαδοχές, Διαθήκες, Συμβόλαια Γάμου... 

Ιδιωτικά έγγραφα

Σύνταξη σύμβασης, Εγγύηση, Αμφοτεροβαρείς πράξεις, Μονομερείς πράξεις ... 

Επιχειρήσεις

Σύσταση εταιρείας, Καταστατικό, Ισολογισμοί, Λογιστικά βιβλία, Εισαγωγές-Εξαγωγές ... 

frise grecque

Θέλετε να μεταφράσετε ένα έγγραφο;

Στείλτε το με mail (σε jpg, png, pdf, doc, …), για εκτίμηση κόστους

La pensée du jour

«La traduction est ce qui transforme tout pour que rien ne change.
Gunter Grass »—