Μεταφράσεις εγγράφων

Ληξιαρχικές πράξεις

Πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό γάμου, θανάτου, οικογενειακό βιβλιάριο...

Δημόσια έγγραφα

Φορολογική ενημέρωση, άδεια οικοδομής, εκκαθαριστικό σημείωμα πληρωμής, διπλώματα, βεβαιώσεις...

Προσωπικά έγγραφα

Ασφαλιστήρια συμβόλαια, Τιμολόγια, Αποδείξεις, Τραπεζικές καταστάσεις ...

Μετάφραση στα ελληνικά ή γαλλικά

Traduction en grec d'actes d'état-civil

Συμβολαιογραφικές

Πράξεις αγοραπωλησίας, Δωρεές, Κληρονομικές Διαδοχές, Διαθήκες, Συμβόλαια Γάμου...

Ιδιωτικά συμφωνητικά

Σύνταξη σύμβασης, Εγγύηση, Αμφοτεροβαρείς πράξεις, Μονομερείς πράξεις ...

Επιχειρήσεις

Σύσταση εταιρείας, Καταστατικό, Ισολογισμοί, Λογιστικά βιβλία, Εισαγωγές-Εξαγωγές ...

frise grecque

Έχετε ένα έντυπο για μετάφραση στα γαλλικά ;

Στείλτε το με mail (σε jpg, png, pdf, doc, …), για εκτίμηση κόστους

La pensée du jour

« Une traduction est mauvaise quand elle est plus claire, plus intelligible que l’original. Cela prouve qu’elle n’a pas su en conserver les ambiguïtés, et que le traducteur a tranché : ce qui est un crime.« 
— Emile Cioran —