Μεταφράσεις εγγράφων

Ληξιαρχικές πράξεις

Πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό γάμου, θανάτου, οικογενειακό βιβλιάριο...

Δημόσια έγγραφα

Φορολογική ενημέρωση, άδεια οικοδομής, εκκαθαριστικό σημείωμα πληρωμής, διπλώματα, βεβαιώσεις...

Προσωπικά έγγραφα

Ασφαλιστήρια συμβόλαια, Τιμολόγια, Αποδείξεις, Τραπεζικές καταστάσεις ...

Μετάφραση στα ελληνικά ή γαλλικά

Traduction en grec d'actes d'état-civil

Συμβολαιογραφικές

Πράξεις αγοραπωλησίας, Δωρεές, Κληρονομικές Διαδοχές, Διαθήκες, Συμβόλαια Γάμου...

Ιδιωτικά συμφωνητικά

Σύνταξη σύμβασης, Εγγύηση, Αμφοτεροβαρείς πράξεις, Μονομερείς πράξεις ...

Επιχειρήσεις

Σύσταση εταιρείας, Καταστατικό, Ισολογισμοί, Λογιστικά βιβλία, Εισαγωγές-Εξαγωγές ...

frise grecque

Έχετε ένα έντυπο για μετάφραση στα γαλλικά ;

Στείλτε το με mail (σε jpg, png, pdf, doc, …), για εκτίμηση κόστους

La pensée du jour

« Les traducteurs sont comme les peintres de portraits ; ils peuvent embellir la copie, mais elle doit toujours ressembler à l’original.”

Elie Fréron—